Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Verklarende woorden-/begrippenlijst op alfabetische volgorde

 • Actoren
  Organisaties of personen die betrokken zijn bij een proces of besluitvorming.
 • Algoritmes
  Een aantal stappen dat je zet om een bepaald doel te bereiken. Vaak worden algoritmes, gebaseerd op verzamelde data, gebruikt om bepaalde beslissingen (deels) te automatiseren. 
 • API/Application Programming Interface
  Software die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren.
 • Citizen science
  Wetenschappelijk onderzoek waarin inwoners en wetenschappers samenwerken. Inwoners verzamelen data op eigen initiatief of om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Community of practice
  Groep van professionals die op een specifiek onderwerp kennis en ervaringen uitwisselen.
 • Data governance
  De manier waarop data wordt beheerd en behouden. Dat gaat over de gehele levenscyclus van data: vanaf het verzamelen en de opslag van data tot aan waardecreatie en het gebruik van data in bijvoorbeeld applicaties.
 • Data architectuur
  Overzicht van de aanwezige en benodigde gegevens - zoals databronnen - in een organisatie. 
 • Data science
  Datawetenschap, het vakgebied dat gericht is op het verkrijgen van inzichten uit grote datasets.
 • Digital Twin
  Digtale kopie van een omgeving, bijvoorbeeld een stad of wijk, die verschillende scenario’s nabootst en de effecten direct zichtbaar maakt.
 • DSO Digitaal
  Stelsel Omgevingswet 
 • E-governance
  Besturen of beheren van een land, stad of organisatie, met behulp van informatie- en communicatietechnologie.
 • Evidence based
  Handelen op basis van wetenschappelijk onderbouwing. Handelen gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van een methodiek of aanpak.
 • FAIR
  Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable oftewel vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar maken van data. 
 • FAIR data
  Gaat over afspraken volgens vaste internationale richtlijnen hoe je gegevens opslaat en beschikbaar stelt zodat de data door zowel mens als machine data vindbaar, inzetbaar en herbruikbaar is. 
 • FAIR data ecosystemen
  Duurzame dataopslag waarin data zo gearchiveerd wordt dat ze – ook op lange termijn – vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar blijft. 
 • Federatief Data Ecosysteem
  Om te kunnen profiteren van de enorme groei aan data in wetenschap en bedrijfsleven, moeten data op uniforme wijze vindbaar en gedeeld kunnen worden (FAIR). De oplossing is federatief werken, dat betekent dat databronnen op uniforme wijze gekoppeld moeten zijn, maar wel in verschillende databases en juist de metadata op één plaats een overzicht vormen. 
 • Good practice
  Bewezen, succesvolle praktijk.
 • HIA/Health Impact Assessment
  Een combinatie van methodes, procedures en instrumenten om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen op de mogelijke effecten op de gezondheid.
 • Healthy design principes
  Gezonde ontwerpprincipes.
 • Hittestress
  Tijdens warme perioden is de temperatuur in stedelijke gebieden vaak hoger dan op het platteland. Hoge temperaturen kunnen een negatieve invloed hebben op het milieu en op de levenskwaliteit van inwoners. 
 • Hub
  Platform.
 • Impact Assessment:
  Een combinatie van methodes, procedures en instrumenten om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen.
 • In kind
  Betaling in natura, bijvoorbeeld in uren.
 • Innovatie-ecosysteem
  Samenwerking van allerlei partijen gericht op innovatie.
 • Integrale afwegingskaders 
  Raamwerk om een afweging te kunnen maken tussen verschillende maatregelen, waarbij positieve en negatieve effecten op verschillende onderdelen van het vraagstuk meegenomen worden.
 • IoT/Internet of Things 
  Apparaten en voorwerpen (bv auto’s, huishoudelijke apparaten) die met internet verbonden zijn en online gegevens kunnen verzenden.
 • Klimaatadaptatie
  Aanpassing aan klimaatverandering.
 • Klimaatmitigatie
  Het doen van aanpassingen om de effecten van klimaatverandering te beperken.
 • Living lab
  Test- en ontwikkelomgevingen in een realistische context, vaak in een begrensd gebied als een stad of een wijk. Samen met de eindgebruikers wordt een product of dienst daar ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. 
 • Metadata 
  Dit zijn gegevens die data 'omschrijven'.
 • Multiple Helix 
  Samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder overheid, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners.
 • Monitoring 
  Volgen van/toezicht houden op het verloop en de voortgang van een proces.
 • SCBA/Social Cost Benefit Analysis
  Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) waarbij de kosten en baten van een bepaalde ontwikkeling/van een project/van een initiatief voor een gehele maatschappij worden bekeken.
 • Service level agreement/Service level afspraken
  Een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.
 • Smart city 
  Een slimme stad is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad efficiënter te beheren en te besturen. 
 • UDI/Urban Development Initiative
  Gezamenlijk initiatief van de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development en de Technische Universiteit Eindhoven. Richt zich op digitale oplossingen voor integrale en duurzame stadsplanning waarbij digital twinning en virtual reality een grote rol gaan spelen. 
 • Virtual Reality
  Computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent en waar je kunt ervaren hoe die andere werkelijkheid is. 
 • Waterberging
  Voorziening om tijdelijk water op te vangen. Bijvoorbeeld in de bodem, sloten, beken, rivieren, meren, plassen etc.  

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners