Digital Twin

Digital Twin

Het potentieel van Digital Twins voor de complexe opgaves van Nederland: een focus op gezonde gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor grote uitdagingen als het gaat om woningbouw, klimaat, mobiliteit, gezondheid, natuur en biodiversiteit. Om deze complexe opgaves het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om gebruik te maken van intelligente systemen en technologieën. We vertellen jullie graag hoe een Digital Kwin kan bijdragen en hoe we hier vanuit de Data- en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) aan werken.

Hoe een digital twin bijdraagt aan gezond stedelijk leven

Voor het creëren van een gezonde leefomgeving moeten veel verschillende thema’s onderzocht worden. Om dat goed te kunnen doen zijn veel gegevens over de leefomgeving nodig, maar ook nieuwe digitale instrumenten waarmee deze al data op een transparante manier kan worden geanalyseerd. Instrumenten dus die op basis van bewezen modellen en methodieken uitwijzen wat gezond stedelijk leven bevordert. In de DKH GSL ontwikkelen we instrumenten die hieraan bijdragen, en bevorderen de toepassing ervan. De activiteiten in de DKH GSL zijn onderverdeeld in verschillende innovatielijnen, waarvan digital twin er één is. Dit artikel focust op de activiteiten in deze innovatielijn. In de innovatielijn zijn verschillende partners actief: de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Tygron, RIVM en Urban Sync.

Digital twin: het nut en de uitdagingen

De innovatielijn digital twin richt zich op de inzet van 3D-modellen van steden en wijken waarmee analyses kunnen worden uitgevoerd en scenario's kunnen worden doorgerekend. Belangrijke toegevoegde waarde van zo’n model is dat het verschillende indicatoren tegelijkertijd kan doorrekenen. Zo is het mogelijk om het effect van keuzes op thema’s als klimaat, milieu, natuur en gezondheid gelijktijdig te analyseren, op een voor de betrokkenen begrijpelijke manier. De uitdaging voor de komende jaren is om met behulp van dit hulpmiddel integrale afwegingen te ondersteunen. Daar ligt dan ook de focus van de innovatielijn digital twin.

Het uitgangspunt van de innovatielijn digital twin is dat technologie een hulpmiddel is ter ondersteuning van besluitvorming en het gesprek over de leefomgeving. Daarbij richten we ons op het gebruik van bestaande, bewezen technologieën en dataverbindingen met behulp van open standaarden. Deze aanpak maakt het mogelijk om grootschalige scenario's en ruimtelijke afwegingen inzichtelijk te maken. Door gebruik te maken van digital twins kunnen beleidsmakers en besluitvormers een holistisch beeld krijgen van de gevolgen van verschillende ontwikkelingsscenario's.

Het belangrijkste obstakel in de adoptie van deze technologie ligt niet zozeer in de technologie zelf, maar eerder in het juiste gebruik en het goed vormgeven van een proces om te komen tot gedragen beslissingen. Het vraagt een andere manier van werken bij bijvoorbeeld gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van integraal werken en het organiseren van participatie. Dit is belangrijk, omdat het alleen dan tot waardevolle inzichten leidt dit bijdragen aan het verbeteren van beleids- en besluitvormingsprocessen. Naast de technologie kijken we daarom ook naar de kennis die nodig is om dit goed in te zetten, en hoe processen zo vormgegeven kunnen worden dat dit goed en gedragen gebeurt.

Het samenspel tussen beleidskaders, besluitvorming en technologie

Om dit te realiseren, moeten technologieën kunnen omgaan met de juiste beleidskaders en deze inzichtelijk maken, en beleids- en besluitvormingsprocessen ondersteunen. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol:

  1. Herinrichting van beleids- en besluitvormingsprocessen: welke instrumenten kunnen helpen bij het herstructureren van deze processen op het juiste moment?
  2. Beleidskader, beoordelingskader en waarderingsmethodiek: wat zijn de relevante richtlijnen en methoden voor beoordeling en waardering?
  3. Data, technologie en rekenmodellen: welke gegevens, technologieën en modellen bieden de juiste inzichten en afwegingen?

Onderzoek en experimenten binnen de innovatielijn

Binnen deze innovatielijn worden deze drie lagen in onderlinge samenhang onderzocht. Ook werken we actief samen in pilots en experimenten. Hierbij sluiten we aan bij het gedachtegoed van de omgevingswet en houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, data en koppelstandaarden, en de betrokkenheid van verschillende partijen. We onderzoeken de rol van gemeenten, provincies, waterschappen, initiatiefnemers en adviseurs, evenals de mogelijkheden voor regie met behulp van nieuwe inzichten en technologieën.

De rol van de provincie Utrecht en Utrechtse gemeentes

Een belangrijk startpunt voor deze verkenning is het gesprek dat de Provincie Utrecht en Utrechtse gemeentes zijn gestart over gezonde gebiedsontwikkeling met behulp van digital twins. De provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse gemeenten bij het integreren van 'gezond en veilig' in hun beleids- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Een instrument dat zij beschikbaar stelt, is de Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) Digital Twin. In een kennissessie op 22 mei 2023 ging de provincie Utrecht in gesprek met verschillende partijen over de toepassing van de GGO Digital Twin. Momenteel werkt zij met verschillende gemeentes toe naar concrete pilots. Vanuit de Data- en Kennishub ondersteunen we bij de realisatie van deze pilots om leerervaringen in te brengen (bijvoorbeeld op het gebied van werkprocessen en participatie), nieuwe leerervaringen op te kunnen doen en hiermee opschaling te bevorderen.

Een verslag van deze kennissessie is hier te vinden.

Conclusie

Digital Twins bieden veel kansen voor het aanpakken van de complexe opgaves waar Nederland voor staat, met name op het gebied van gezonde gebiedsontwikkeling. Technologie kan bijdragen aan betere beslissingen en een gezondere leefomgeving, mits slim georganiseerd. Het onderzoek en de experimenten binnen de innovatielijn digital twin heeft als doel om deze potentie te vergroten en te benutten. De ervaringen en inzichten van de provincie Utrecht en Utrechtse gemeentes met de GGO Digital Twin kunnen dienen als inspiratie voor verdere ontwikkeling en implementatie op nationaal niveau.

Wil je meer weten, of actief met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op via info@gezondstedelijkleven.nl

Projecten

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners