Innovatie

Innovatie

Het stedelijk gebied dat gezond leven van haar gebruikers bevordert, is een stad die duurzaam is, met voldoende groene en blauwe ruimte, die veilig is en sociaal-inclusief, en een stad die bereikbaar is. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven streeft daarom ook naar een integrale aanpak.  

De vitale stad

Een stedelijke omgeving die burgers beschermt tegen ongezonde leefomstandigheden en ze uitnodigt tot een gezonde levensstijl, en aandacht heeft voor het welzijn van haar inwoners, aanzet tot beweging en actief leven door de aanwezigheid van recreatieve, culturele en maatschappelijke functies. 

De duurzame stad

Een stad die circulair is, met schone lucht en die bijdraagt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen; 

De groene stad

Een stad die leefbaar is met voldoende natuur (‘blauw’ en ‘groen’) waar mensen kunnen recreëren en sporten en (wilde) dieren kunnen leven; 

De veilige stad

Een stad waar mensen zich veilig voelen, vrij van overlast en criminaliteit. Een stad die inclusief is, waar iedereen actief bij de samenleving betrokken is. 

De bereikbare stad

Een stad waarin mobiliteit van mensen en goederen bijdraagt aan een gezonde lokale, nationale en internationale economie.

Ook de verzameling van data, kennisopbouw en beleidsvorming vindt nu nog te veel gefragmenteerd binnen deze afzonderlijke dimensies plaats. Dit leidt tot ‘silovorming’ met onvoldoende uitwisseling van data en kennis tussen deze dimensies en het vormen van ‘domeinspecifiek’ beleid(sadvies) zonder integrale evidence base te hebben onder de toegepaste ontwerpprincipes.  
 
De hub werkt daarom: 

  • data gedreven; 
  • hanteert als uitgangspunt dat gemeenschappelijke kennis, data en inzichten zoveel mogelijk breed worden gedeeld, het FAIR data principe;  
  • projectmatig en in wisselende samenstellingen, we spreken hier ook wel over een multiple helix (publiek-privaat waar mogelijk met betrokkenheid van inwoners).

Gezond stedelijk leven is een maatschappelijk complex vraagstuk dat alleen kan worden opgelost door samen te werken. 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners